Βεβαίωση Μηχανικού Ν.4495/2017

 
Σύμφωνα με το νόμο Ν.4495/2017, για οποιαδήποτε μεταβίβαση - δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο, απαιτείται βεβαίωση Μηχανικού που να δηλώνει και να πιστοποιεί ότι:

  1. Στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
  2. στο ακίνητο, ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή
  3. Οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του Ν.4495/2017.

Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί την βεβαίωση νομιμότητας των υφιστάμενων κατασκευών και χρήσεων συγκρίνοντας την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια.
Το γραφείο μας, μετά από αυτοψία στο ακίνητο, αναλαμβάνει με ταχύτητα και υπευθυνότητα την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού ή βεβαίωσης νομιμότητας, καθώς και τη σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος και ενεργειακού πιστοποιητικού που ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Απαιτούμενα έγγραφα για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας:

  • Στέλεχος της οικοδομικής αδείας
  • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
  • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας
  • Νομιμοποιητικά στοιχεία ρύθμισης ημιυπαιθρίων ή αυθαιρέτων, εφόσον υπάρχουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δική σας περίπτωση.